I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie
:: Aktualności      

  

::
Przetarg   

::
Statut   

::
Koncepcja pracy szkoły   

::
Matura 2014   

::
Podręczniki   

::
Rekrutacja 2014/2015   

::
Rekrutacja elektroniczna   

::
Dzień otwarty I LO   

::
Mam Talent   

::
Stypendia św. Mikołaja   

::
Wolontariat   

::
Plan Lekcji
::
Pliki do pobrania
::
Pliki cookie

::Osiągnięcia  
>Stypendyści
  
>Olimpiady


:: Kontakt   

::
Nauczyciele   

::
Historia   
>Dzieje
  
>Patron
  
>Absolwenci
  
>Zjazdy
 
 
galeria

wiarygodna szkoła

UMCS

KUL


Biblioteka

Internat

nk.pl

nk.pl

szkolabezprzemocy.pl

www.solidarni.org.pl------------------
2000-2010 © niByLog
 
 STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
WE WŁODAWIE
I Nazwa szkoły§1

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie, ul. Szkolna 1

§2


1. Organem prowadzącym szkołę jest POWIAT WŁODAWSKI.
2. Organem nadzorującym szkołę jest Kurator Oświaty w Lublinie.
3. Czas trwania cyklu kształcenia – trzy lata.
4. Dyrektor liceum, w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych liceum, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
5. Szkoła prowadzi internat.

II Cele i zadania szkoły§3

Szkoła:
1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
2. Umożliwialiwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
5. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
6. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej:
   1) wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły kieruje ucznia do poradni psychologicznej w przypadku:
       a) problemów wychowawczych,
       b) trudności w nauce,
       c) wyboru zawodu lub kierunku studiów.
7. Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły przez:
   1) indywidualne nauczanie w domach uczniów oraz zapewnienie stałego kontaktu w/w uczniów z uczniami naszej szkoły (np. udział w uroczystościach szkolnych i klasowych),
8. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez tworzenie kół zainteresowań w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i organem prowadzącym szkołę, realizuje indywidualne programy nauczania oraz umożliwia ukończenie szkoły w skróconym czasie.

§4


1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze poprzez:
   1) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych oraz podczas zajęć poza terenem szkoły (np. podczas wycieczek),
   2) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przez nauczycieli i wychowawców tej szkoły,
   3) pełnienie dyżurów wg regulaminu i grafiku ustalonego przez dyrektora szkoły.
   4) regulamin dyżuru nauczycieli stanowi załącznik nr 2,
   5) regulamin dyżurnego szkoły stanowi załącznik nr 5.
2. Szkoła powierza sprawowanie szczególnej opieki nad uczniami zwłaszcza:
   1) rozpoczynającymi naukę w szkole ponadgimnazjalnej,
   2) uczniami z zaburzeniami rozwojowymi lub uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu wzroku,
   3) potrzebującymi pomocy materialnej.

§5


1.Dyrektor szkoły powierza każdy odział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania.
3. Z pisemnym umotywowanym wnioskiem (w wyjątkowych wypadkach) o zmianę wychowawcy klasy wystąpić mogą: rodzice i uczniowie danej klasy –do dyrektora szkoły będący rezultatem tajnego głosowania (wymagane 70% głosów głosujących „za”). Wniosek rozpatruje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz wysłuchaniu zainteresowanego wychowawcy w terminie 2 tygodni od daty złożenia wniosku.


III Organy szkoły
§6

1. Organami szkoły są:
   1) dyrektor szkoły,
   2) rada pedagogiczna,
   3) rada rodziców,
   4) samorząd uczniowski.

2. Obowiązki dyrektora szkoły:
   1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno–wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
   2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
   3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
   4) realizuje uchwały rady rodziców oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji stanowiących,
   5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
   6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
   7) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
   8) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
   9) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń,nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
   10) informuje społeczność szkolną o ważnych wydarzeniach w szkole.

3. Obowiązki wicedyrektora szkoły:
   1) opracowuje projekty organizacji szkoły przy współudziale dyrektora szkoły,
   2) opracowuje tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,
   3) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli,
   4) prowadzi rejestr zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
   5) opracowuje plan dydaktyczno–wychowawczy szkoły przy udziale przedstawicieli rady pedagogicznej,
   6) kontroluje dokumentację przebiegu nauczania – dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, itp.,
   7) odpowiada za prawidłową organizację praktyk studenckich,
   8) odpowiada za prawidłową organizację olimpiad przedmiotowych,
   9) odpowiada za organizację uroczystości szkolnych i świąt państwowych,
   10) hospituje zajęcia lekcyjne zgodnie z przydziałem,
   11) przeprowadza kontrole wewnętrzne,
   12) nadzoruje dyscyplinę pracy nauczycieli,
   13) podpisuje dowody księgowe (listy płac, czeki itp.) podczas nieobecności dyrektora szkoły,
   14) zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności ,
   15) podpisuje pisma wychodzące ze szkoły nie mające znamion decyzji.

4. Rada pedagogiczna
   1) w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciel zatrudnieni w szkole. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
   2) wciągu roku szkolnego organizowane są trzy zebrania plenarne rady pedagogicznej: przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym semestrze, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych, dwa zebrania klasyfikacyjne oraz w miarę bieżących potrzeb. Terminy rad pedagogicznych ustalone są na radzie pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego.
   3) zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, rady rodziców, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków radu pedagogicznej.
   4) przewodniczący rady pedagogicznej powiadamia nauczycieli o zebraniu ogłoszeniem dyrektora co najmniej na tydzień przed planowanym terminem zebrania.
   5) uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
   6) nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać w dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, najmniej także nauczycieli.
   7) przewodniczący do protokołowania zebrań rady pedagogicznej na każdym posiedzeniu wyznacza nauczyciele według alfabetycznej listy nauczycieli. Protokół winien być napisany w ciągu siedmiu dni od posiedzenia rady.
   8) dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja organu prowadzącego szkołę jest ostateczna.
   9) dyrektor szkoły wykłada księgę protokołu rady pedagogicznej w celu zapoznania członków rady z treścią protokołu. Zatwierdzenie protokołu rady pedagogicznej następuje poprzez głosowanie po indywidualnym zapoznaniu się członków rady z treścią protokołu oraz złożeniu swojego podpisu.

5. Kompetencje rady pedagogicznej:
   1) zatwierdzenie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców,
   2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji promocji uczniów,
   3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,
   4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
   5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy uczniów,
   6) opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
   7) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły,
   8) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
   9) opiniowanie propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych czynności dydaktycznych,
   10) zatwierdzenie statutu szkoły,
   11) ustalanie szczegółowych kryteriów ocen zachowania uczniów,
   12) opiniowanie kandydatów na wicedyrektora i kierownika internatu powoływanego na stanowisko lub odwoływanego ze stanowiska.

6. Rada rodziców
   1) w szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów,
   2) zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły oraz regulaminu rady rodziców,
   3) skład rady rodziców ustala się na corocznym zebraniu trójek klasowych,
   4) rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły,
   5) rada rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, występuje z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
   6) wydaje opinie n/t nauczyciela składającego sprawozdanie z awansu zawodowego w celu uzyskania oceny za okres stażu,
   7) opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora szkoły,
   8) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły,
   9) uchwala w porozumieniu z Radą pedagogiczną program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki,
   10) rada rodziców występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,
   11) w celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 6 pkt. 4,
   12) spotkania dyrektora z radą rodziców powinny być organizowane nie rzadziej, niż raz na kwartał.

7. Samorząd uczniowski
   1) w szkole działa samorząd uczniowski,
   2) samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły,
   3) zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów,
   4) regulamin Samorządu Uczniowskiego stanowi załącznik nr 1 do statutu szkoły,
   5) samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
      a) prawo do zapoznawania z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
      b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
      c) prawo do organizacji Życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania zainteresowań,
      d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
      e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
      f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
      g) prawo udziału przedstawicieli samorządu uczniowskiego w posiedzeniach rady pedagogicznej.

§7


1. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą na równych prawach. Zasady współpracy ustala się na wspólnym posiedzeniu.
2. Działają w ramach obowiązującego prawa i niniejszego statutu.
3. Wszelkie spory rozwiązywane są na drodze mediacji i porozumień.
4. Konflikty między radą pedagogiczna a dyrektorem szkoły rozstrzyga organ nadzorujący szkołę.

§8


1. W szkole stanowisko wicedyrektora tworzy się, gdy jest, co najmniej 12 oddziałów. Wicedyrektora powołuje i odwołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej.
2. Szkoła prowadzi internat, z tego tytułu tworzy się stanowisko kierownika internatu. Kierownika internatu powołuje i odwołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej.

3. Zadania kierownika internatu:
   1) zgodnie z przepisami organizuje pracę w internacie,
   2) kieruje i administruje całokształtem pracy w internacie,
   3) nadzoruje i organizuje działalność wychowawczą i administracyjną internatu,
   4) odpowiada za ład, porządek, estetykę pomieszczeń internatu i otoczenia,
   5) prowadzi zajęcia dydaktyczno–wychowawcze w ilości 12 godzin tygodniowo,
   6) kontroluje pracę intendenta oraz magazyn żywnościowy,
   7) nadzoruje i dopowiada za prawidłowe funkcjonowanie kuchni, wydawanie posiłków oraz właściwe zgodne z zaleceniami SANEPIDU przechowywanie artykułów żywnościowych,
   8) odpowiada za aktualizację książeczek zdrowia pracowników,
   9) nadzoruje nad oszczędnym gospodarowaniem materiałami,
   10) planuje remonty bieżące oraz nadzoruje ich wykonanie,
   11) hospituje pracę wychowawców internatu,
   12) organizuje narady i posiedzenia z personelem i młodzieżą,
   13) kontroluje i ocenia dyscyplinę pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, codziennie sprawdza listę obecności dokonując oparafowania, wylicza i podlicza absencję,
   14) kontroluje, ocenia i zatwierdza jadłospisy, raporty dzienne, nadzoruje właściwe żywienie zgodne z wymogami SANEPIDU,
   15) wnioskuje o przyznanie premii, nagród pracownikom kuchni,
   16) rozlicza godziny personelu pedagogicznego i obsługowego,
   17) opracowuje harmonogram urlopów wypoczynkowych pracowników kuchni,
   18) nadzoruje stan bezpieczeństwa p.poż. i bhp w internacie,
   19) sporządza sprawozdawczość statystyczną wynikającą z zakresu czynności,
   20) kontroluje odpłatność za korzystanie z internatu oraz sporządza listy osób mieszkających w internacie,
   21) zapewnia właściwą opiekę wychowawczą młodzieży mieszkającej w internacie,
   22) organizuje zajęcia pozalekcyjne wychowanków,
   23) współdziała ze szkołą celem jednolitego i właściwego wychowania młodzieży,
   24) przeprowadza kontrole wewnętrzne, wydaje zalecenia i egzekwuje ich wykonanie.
4. Regulamin internatu I Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie stanowi załącznik nr 4.

§9


1. Stałe spotkania wychowawców z rodzicami powinny odbywać się co najmniej dwa razy w semestrze.
2. Rodzice mają prawo do:
   1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno–wychowawczych w danej klasie i szkole,
   2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
   3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
   4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
   5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.


IV Organizacja szkoły
§10

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§11

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na postawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§12


1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z 25–35 uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego.

§13


1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§14


1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno–wychowawcze prowadzone w systemie klasowo–lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. W czasie zajęć lekcyjnych uczeń nie może używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
4. Na terenie szkoły można filmować, nagrywać lub wykonywać zdjęcia jedynie za zgodą dyrektora szkoły.

§15


1. Podział na grupy jest obowiązkowy:
   1) na zajęciach z języków obcych, informatyki i technologii informacyjnej w grupie liczącej więcej niż 26 uczniów,
   2) naniewięcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów,
   3) na zajęciach wychowania fizycznego (w grupach od 12 do 26 uczniów).
2. Koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo–lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
3. Czas trwania zajęć wymienionych w ust. 2 ustala się zgodnie z § 14 ust. 2.
4. Zajęcia, o których mowa w ust. 2, są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.
5. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów.

§16


1. Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi załącznik nr 6 do statutu szkoły.

§17


1. Ocenę z zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się według Regulaminu oceniania zachowania uczniów stanowiącego załącznik nr 7.
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania.

§18


1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły –za jego zgodą poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
2. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.
3. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia. O całkowite zwolnienie od opłat za posiłki w szkolnej stołówce szkolnej mogą ubiegać się jedynie pełne sieroty. Od opłat za w/w posiłki mogą być częściowo zwolnione półsieroty.

§19


1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno–wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły i internatu na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.
3. Bibliotekę dzieli się na czytelnię, wypoSyczalnię i księgozbiór. Biblioteka umoSliwia korzystanie z księgozbioru w czytelni, jak również wypoSyczanie z wpisem do kart bibliotecznych. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umoSliwiają:
   1) gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie zbiorów,
   2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i poza biblioteką,
   3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo–informacyjnego.
4. Godziny otwarcia biblioteki powinny być dostosowane do potrzeb uczniów.
5. Zadania nauczyciela–bibliotekarza:
   1) gromadzenie materiałów wspomagających i poszerzających proces dydaktyczno wychowawczy szkoły oraz rozwijających zainteresowania uczniów,
   2) prowadzenie działalności pedagogicznej zarówno z czytelnikami indywidualnymi jak i na zajęciach z przysposobienia czytelniczo–informacyjnego,
   3) ewidencjonowanie, opracowywanie i selekcjonowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi normami,
   4) opracowywanie informacji o pracy biblioteki, w tym o stanie czytelnictwa,
   5) prowadzenie konkursu czytelniczego,
   6) przygotowanie wystawy nowości wydawniczych.
6. Środki finansowe na uzupełnienie zbiorów i wyposażenia zapewnia dyrektor szkoły.
7. Biblioteka działa w oparciu o stałą współpracę z radą pedagogiczną w zakresie:
   1) wdrażania uczniów do samodzielnego korzystania z różnorodnych źródeł informacji,
   2) kształtowanie kultury czytelniczej,
   3) uzupełniania i selekcji zbiorów.
8. Regulamin biblioteki i czytelni stanowi załącznik nr 3.

§20


1. Uczniom dłużej przebywającym w szkole ze względu na czas dojazdu szkoła umożliwia korzystanie z wydzielonego pomieszczenia.

§21


1. Dla uczniów uczących się poza miejscem zamieszkania szkoła prowadzi internat.
2. Internat prowadzi działalność w okresach trwania zajęć dydaktyczno–wychowawczych.
3. Prawa i obowiązki wychowanka oraz szczegółowe zasady działalności internatu określa regulamin internatu, będący załącznikiem nr 4 do statutu szkoły.
4. Zakwaterowanie i wyżywienie w internacie mogą, być całkowicie lub częściowo odpłatne w zależności od posiadanych przez szkołęśrodków finansowych.
5. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w internacie wynosi od 35 do 40.
6. Zajęcia wychowawcze z jedną grupą wychowanków powinny tygodniowo wynosić 49 godzin zegarowych.
7. W internacie zatrudnia się opiekuna nocnego za zgodą organu prowadzącego szkołę.
8. Wychowawca ma obowiązek skontrolowania warunków wychowawczych i mieszkaniowych uczniów mieszkających na stancjach.

§22


1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada:
   1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
   2) bibliotekę,
   3) pomieszczenia dla działalności organizacji uczniowskich, samorządu uczniowskiego,
   4) sklepiku,
   5) gabinet pielęgniarki szkolnej,
   6) archiwum,
   7) szatnię.V Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§23


1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
3. Podczas trwania zajęć lekcyjnych na terenie szkoły mogą przebywać pracownicy szkoły, uczniowie, osoby z zewnątrz, przychodzące w celach służbowych bądź dydaktycznowychowawczych, wpisane do rejestru dyżurnego szkoły. Poprzez teren szkoły rozumie się budynek szkoły, budynek internatu oraz całą posesję szkoły.

§24


1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Zakres zadań nauczycieli:
   1) nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie organizowanych przez szkołę zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
   2) nauczyciel jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
   3) nauczyciel jest odpowiedzialny za pomoce dydaktyczno–wychowawcze i sprzęt szkolny,
   4) nauczyciel wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,
   5) nauczyciel zobowiązany jest do bezstronnego i obiektywnego oceniania uczniów oraz do sprawiedliwego traktowania wszystkich uczniów,
   6) nauczyciel zobowiązany jest do doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej,
   7) nauczyciel zobowiązany jest do udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń
   8) szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.

§25


1. W szkole nauczyciele danego przedmiotu lub grup przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe.§26


1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
   1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
   2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
   3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
   1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
   2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami; różne formy życia społecznego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski; ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
   3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uwzględniając i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
   4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo–wychowawczych ich dzieci; współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania ich pomocy w swoich działaniach; włączania ich w sprawy Sycia klasy i szkoły,
   5) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu różnorodnych potrzeb i trudności, w tym także zdrowotnych.
3. Wychowawca zobowiązany jest do poznania ucznia, jego problemów, środowiska rodzinnego, rówieśniczego. Szczególną opieką otacza klasy pierwsze. W razie potrzeby zapewnia pomoc dydaktyczną i koleżeńską, w uzasadnionych przypadkach indywidualną pomoc nauczyciela.
4. Wychowawca ustala konieczność zasięgania opinii poradni specjalistycznych.
5. Wychowawca jest odpowiedzialny za prowadzenie w ostatnich klasach preorientacji zawodowej.
6. Wychowawca i dyrektor szkoły umożliwiają młodzieży kontakt z wyższymi uczelniami i szkołami pomaturalnymi.
7. Wychowawca ma prawo do korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. Dyrektor ma obowiązek wskazać nauczycielom–wychowawcom, szczególnie początkującym, fachową literaturę, także przydzielić młodemu nauczycielowi–wychowawcy opiekuna z rady pedagogicznej z bogatym doświadczeniem pedagogicznym.
8. Do obowiązku nauczyciela–wychowawcy należy prowadzenie następujących dokumentacji:
   1) dziennika lekcyjnego,
   2) arkusza ocen,
   3) planu pracy wychowawczej.VI Uczniowie szkoły

§27

1. Rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych określają przepisy w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół.
2. Zasady rekrutacji uczniów do klas I:
1) O przyjęcie do klasy pierwszej naszej szkoły mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
2) Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
a)100 punktów z egzaminu gimnazjalnego

- wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
- języka polskiego
- matematyki
- historii oraz wiedzy o społeczeństwie

- przedmiotów przyrodniczych: chemia, fizyka, biologia, geografia
- języka obcego (poziom podstawowy)

będą mnożone przez 0,2 pkt. b) 80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
- celujący - 20 pkt,
- bardzo dobry - 18 pkt,
- dobry - 15 pkt,
- dostateczny - 8 pkt,
- dopuszczający - 2 pkt,
przy czym dyrektor liceum w porozumieniu z Komisją Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną corocznie ustala, jakie zajęcia edukacyjne są punktowane w danym oddziale klasy pierwszej, uwzględniając rozszerzenia programowe tego oddziału.
c) 20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:
- za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 4 pkt., - za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty - maksymalnie 10 pkt. (1 konkurs - 4pkt., 2 konkursy - 8 pkt., 3 i więcej - 10 pkt.),
- za niżej wymienione osiągnięcia - maksymalnie 4 pkt. (1 osiągnięcie - 2pkt., 2 i więcej - 4 pkt.):
- zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,
- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,
- zajęcie od I do III miejsca lub uzyska nie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,
- za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej osiągnięć - 2 pkt:
- działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu - aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi, lub:
działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.
3) Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, mają:
a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
d) indywidualne przypadki nie ujęte w pkt. 3), lit. a, b, c rozpatrywać będzie Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora-Szkoły.
4) Nie przyjmuje się do szkoły uczniów, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali ocenę z zachowania nieodpowiednią lub naganną.
5) Wykaz konkursów dla gimnazjów na dany rok szkolny podaje Lubelski Kurator Oświaty.
§ 28

1. Do liceum ogólnokształcącego uczęszczają w zasadzie uczniowie od 16 roku życia, po ukończeniu szkoły gimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.

§ 29

1. Uczeń ma prawo do:
1) znajomości Statutu Szkoły, przedmiotowego systemu oceniania i innych dokumentów wynikających z procesu dydaktyczno-wychowawczego,
2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
4) korzystanie z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

6) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,
8) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny; uczeń ma prawo znać zakres i termin pisemnych sprawdzianów wiadomości - w ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia trzy,
9) pomocy w przypadku trudności w nauce,
10) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
12) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.
2. Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegać postanowień statutu szkoły,
2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
3) usprawiedliwić nieobecność w ciągu jednego tygodnia od powrotu do szkoły przedstawiając zaświadczenie lekarskie lub oświadczenia rodziców; uczeń pełnoletni uzasadnia przyczyny nieobecności na zajęciach lekcyjnych, jeśli rodzic lub prawny opiekun nie zastrzeże sobie wyłączności do usprawiedliwienia nieobecności.
4) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
5) odpowiadać za własne życie, zdrowie i higienę; uczeń nie pali, nie pije, nie zażywa narkotyków, dba o schludny wygląd,
6) noszenia stroju galowego podczas uroczystości szkolnych,
7) dbać o wspólne dobro, czystość, ład i porządek w szkole,
8) przeciwstawiać się brutalności i wulgarności w szkole,
9) po godzinie 2200 uczeń nie może przebywać w lokalach użyteczności publicznej.

§ 30

1. Rodzaje wyróżnień:
1) ustna pochwała wychowawcy na forum klasy,
2) ustna pochwała dyrektora na forum szkoły,
3) list pochwalny dyrektora do rodziców (opiekunów prawnych) wyróżnionego ucznia,
4) notatka do prasy lokalnej na temat osiągnięć ucznia,
5) nagroda książkowa na zakończenie roku szkolnego dla ucznia, który posiada średnią ocen co najmniej 4,5 i jedną z wyższych ocen z zachowania,
6) nagroda książkowa za udział w olimpiadzie przedmiotowej II stopnia uczniowi, który zakwalifikował się do drugiej części eliminacji,
7) nagroda książkowa za indywidualne osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim,
8) rada pedagogiczna nadaje tytuł "Absolwenta Roku" absolwentowi, który otrzymał średnią ocen co najmniej 5,0 (bez zaokrąglania) lub został finalistą bądź laureatem eliminacji centralnych konkursu lub olimpiady przedmiotowej. Regulamin nadania tytułu "Absolwenta Roku" stanowi załącznik nr 2 do statutu szkoły.
2. Rodzaje kar:
1) upomnienie wychowawcy na forum klasy potwierdzone wpisem w dzienniku lekcyjnym,
2) upomnienie dyrektora na forum klasy potwierdzone wpisem w dzienniku lekcyjnym,
3) ustna nagana wychowawcy na forum klasy potwierdzona wpisem w dzienniku lekcyjnym,
4) ustna nagana dyrektora na forum szkoły potwierdzona wpisem w dzienniku lekcyjnym, 5) zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz,
6) przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole,
7) na wniosek dyrektora szkoły przeniesienie przez kuratora oświaty do innej szkoły,
8) w przypadku ucznia, który ukończył 18 lat podjęcie kroków wymienionych w ust 5,
9) uczniowi, który korzystał z urządzeń wymienionych w § 14, ust. 3 i 4 odbiera się wymienione urządzenia za pokwitowaniem i przekazuje dyrektorowi szkoły. Dyrektor szkoły oddaje zarekwirowane urządzenia rodzicom bądź prawnym opiekunom ucznia. Za swoje przewinienie uczeń podlega karom wymienionym w pkt. 1-4.
3. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż trzy miesiące), jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego, rady pedagogicznej, rady rodziców.
4. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary (z wyjątkiem usunięcia ze szkoły) w terminie 14 dni do:
1) dyrektora szkoły,
2) rady pedagogicznej,
3) organu prowadzącego szkołę, jeżeli sporu nie rozstrzygnięto w obrębie szkoły.
5. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę o rozpoczęciu procedury skreślenia z listy uczniów w przypadku:
1) opuszczenia 70% zajęć lekcyjnych z przyczyn nieusprawiedliwionych, w tym także
a) pobytu w areszcie śledczym decyzją sądu,
b) skazanie ucznia prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo,
2) otrzymania nagannej oceny z zachowania w dwóch kolejnych klasyfikacjach,
3) prostytuowania się lub czerpania korzyści z prostytucji,
4) naruszenia nietykalności cielesnej i godności osobistej albo groźby karalnej względem uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie szkoły,
5) zaboru lub zniszczenia mienia szkoły lub osób,
6) wywierania szkodliwego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
7) przebywania na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków oraz posiadania, przechowywania czy rozprowadzania alkoholu lub narkotyków,
8) świadomego i nagminnego naruszania obowiązków ucznia określanych w statucie szkoły.
6. Szkoła ma obowiązek informować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, a w szczególnych przypadkach Rzecznika Praw Ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.
7. Odwołanie od skreślenia z listy uczniów przysługuje uczniowi w terminie 14 dni od decyzji dyrektora do kuratora oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły. Dyrektor może wykonać decyzję dopiero po upływie czasu przewidzianego na odwołanie. W przypadku zniesienia odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji do czasu jego rozpatrzenia przez instytucję odwoławczą. Jeżeli jednak decyzja zawiera rygor natychmiastowej wykonalności, jest realizowana niezależnie od odwołania.
8. Dyrektor szkoły w drodze decyzji administracyjnej może skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu szkolnego.

VII Postanowienia końcowe

§ 31

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie.

§ 32

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 33

1. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 34

1. Zmiany w statucie szkoły mogą być wprowadzone aneksem według zasad obowiązujących przy ich uchwalaniu.

§ 35

1. Niniejszy statut został uchwalony przez radę pedagogiczną w dniu 16 grudnia 1992 roku. Z tym dniem wchodzi w życie.

§ 36

Załącznikami statutu stanowiącymi jego integralną całość są:
1. Załącznik nr 1- regulamin Samorządu Uczniowskiego,
2. Załącznik nr 2- regulamin dyżurów nauczycieli,
3. Załącznik nr 3- regulamin biblioteki i czytelni,
4. Załącznik nr 4- regulamin Internatu I Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie,
5. Załącznik nr 5- regulamin dyżurnego szkoły,
6. Załącznik nr 6- Wewnątrzszkolny System Oceniania,
7. Załącznik nr 7- regulamin oceniania zachowania uczniów,
8. Załącznik nr 8- regulamin przyznawania tytułu "Absolwent Roku"

§ 37

1. Jednolity tekst statutu z naniesionymi poprawkami został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 22 czerwca 2007 r.